Strategic Network Development Manager
Location: Cardiff (working from home during COVID-19)
Salary: Salary £44,264 - £50,011 Pro Rata
Expires: 17/03/2021 23:59

Part Time - 28 Hours

Mind Cymru’s purpose is to lead Mind’s work in Wales and to ensure that our impact is strong in both nations. Mind has a federatedstructure of Local Mind delivery organisations of which there are 20 in Wales.

This is an exciting opportunity to join Mind Cymru as a ‘Strategic Network Development Manager’ with responsibility for strategic engagement with Local Mind CEOs and Chairs in Wales, supporting them to help more people nationally and regionally, optimizing income and influence and developing capacity and capability.

You will lead the co-production and delivery of a business strategy for the Mind Network in Wales, promoting collaboration and learning and will have a significant level of responsibility and autonomy in this role, requiring high levels of resilience, initiative, flexibility and self-supervision.

With proven experience of business planning and effective delivery, preferably within a health or social care setting, you will excellent influencing skills, at senior, strategic level, with business development experience. A degree or NVQ Level 4 or equivalent, a management qualification and an understanding of Mind and its networks, or similar structures within the voluntary sector, would be desirable, however is not essential. The ability to travel within Wales is a requirement for this role.

Closing Date 17th March 2021

This position will initially, in line with current government guidance be based from home, with an expectation of being home based for the next six months or until updated government guidelines are published. However, if / when government guidelines change the role may then revert to being office based, whilst retaining some flexible working options.

Mind is committed to equality of opportunity for all staff, and applications from individuals are encouraged regardless of age, disability, sex, gender reassignment, sexual orientation, pregnancy and maternity, race, religion or belief and marriage and civil partnerships.

Mind reserve the right to close the vacancy to applications earlier, should we receive a high volume of strong candidates – therefore we encourage an early application.

Please refer to the Job Description while completing your application as candidates will be shortlisted based on how closely they match the criteria.

Rheolwr Datblygu Rhwydwaith Strategol / Strategic Network Development Manager

Cyflog £44,264 - £50,011

Caerdydd (gweithio gartref yn ystod COVID-19)

Pwrpas Mind Cymru yw arwain gwaith Mind yng Nghymru a sicrhau bod ein heffaith yn gadarn yn y ddwy wlad. Mae gan Mind strwythur ffederal o sefydliadau sy’n darparu Mind Lleol, ac mae 20 o’r sefydliadau hyn yng Nghymru.

Dyma gyfle cyffrous i ymuno â Mind Cymru fel ‘Rheolwr Datblygu Rhwydwaith Strategol’ gyda chyfrifoldeb dros ymgysylltu’n strategol â Phrif Weithredwyr a Chadeiryddion Mind lleol yng Nghymru, gan eu cefnogi i helpu rhagor o bobl yn genedlaethol ac yn rhanbarthol, cynyddu incwm a dylanwad, a datblygu capasiti a galluogrwydd.

Byddwch yn arwain y gwaith o gyd-gynhyrchu a chyflawni strategaeth fusnes i Rwydwaith Mind yng Nghymru, gan hyrwyddo cydweithio a dysgu. Bydd gennych lefel sylweddol o gyfrifoldeb ac ymreolaeth yn y rôl hon, sy’n gofyn am lefelau uchel o gydnerthedd, menter, hyblygrwydd a hunan-oruchwyliaeth.

Gyda phrofiad amlwg o gynllunio busnes a chyflawni busnes yn effeithiol, mewn lleoliad iechyd neu ofal cymdeithasol yn ddelfrydol, bydd gennych sgiliau dylanwadu rhagorol ar lefel strategol uwch ynghyd â phrofiad o ddatblygu busnes. Byddai gradd neu NVQ Lefel 4, neu gyfatebol, cymhwyster rheoli a dealltwriaeth o Mind a’i rwydweithiau, neu strwythurau tebyg yn y sector gwirfoddol, yn ddelfrydol ond nid yw’n hanfodol. Mae’r gallu i deithio ledled Cymru yn ofynnol ar gyfer y swydd hon.

Dyddiad Cau - 17 Mawrth 2021

I ddechrau, byddwch yn gweithio gartref yn unol â chanllawiau presennol y llywodraeth a bydd disgwyl i chi wneud hynny am y chwe mis nesaf neu hyd nes bydd y llywodraeth yn cyhoeddi canllawiau newydd. Fodd bynnag, os / pan fydd canllawiau’r llywodraeth yn newid, efallai byddwch yn dychwelyd i weithio mewn swyddfa, gan gadw rhai opsiynau gweithio hyblyg.

Mae Mind wedi ymrwymo i gyfle cyfartal i bob aelod o staff, ac mae ceisiadau’n cael eu hannog gan unigolion waeth beth yw eu hoed, anabledd, rhy, ailbennu rhywedd, cyfeiriadedd rhywiol, beichiogrwydd a mamolaeth, hil, crefydd neu gred a phriodas a phartneriaethau sifil.

Mae Mind yn cadw’r hawl i gau’r cyfnod ymgeisio’n gynnar os byddwn yn derbyn llawer iawn o geisiadau cryf – felly rydym yn eich annog i gyflwyno eich cais yn gynnar.

Edrychwch ar y Disgrifiad Swydd wrth gwblhau eich cais gan y bydd ymgeiswyr yn cael eu rhoi ar y rhestr fer yn seiliedig ar i ba raddau maen nhw’n bodloni’r meini prawf.

Supporting Documents